Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021. – 2027.

Jedna od projektnih aktivnosti je „obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Karlovačke županije“. Djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije osmisli su i provode besplatne edukacije o EU fondovima za djelatnike javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije.

Edukacije o EU fondovima odvijaju se kroz 5 Modula, a sudionici edukacije dobivaju osnovne informacije o načinu funkcioniranja EU fondova te pripremi i provedbi projekata u sklopu ESI fondova.

U listopadu 2020. s edukacijom je započela druga grupa polaznika koja je dana 10. ožujka 2021. uspješno odslušala svih 5 Modula.

 

Koncept održanih edukacija:

 

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastojao se od 5 tema i trajao je od 21. listopada 2020. do 6. studenog 2020. Cilj ovog modula je bio da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko se prezentirao svaki fond i program te mogućnost financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način se osigurava sufinanciranje. Sudionici edukacija dobili su informacije o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata kao i o potencijalnim rizicima te izazovima.

  1. Modul: Praćenje javnih poziva i natječaja

Drugi Modul pod nazivom „Praćenje javnih poziva i natječaja“ sastojao se od 3 teme i trajao je od 11. studeni 2020. do 27. studenog 2020. Cilj ovog modula je bio da se sudionici edukacije upoznaju s relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga, Uputama za prijavitelje te na koji način iščitati i tumačiti navedeni dokument te na koji način utvrditi ispunjavaju li se uvjeti za prijavu projektne ideje na određeni poziv. Sudionici edukacija dobili su informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa.

 

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021. – 2027.

Treći Modul se sastojao od 4 teme i trajao je od 02. prosinca 2020. do 16. prosinca 2020. Cilj ovog modula je bio usmjeren ka upoznavanju s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici edukacije dobili su više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način ih mogu prikupiti. Također, sudionici su se upoznali s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima, kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje te su dobili i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

 

  1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

 

Cilj ovog modula je bio upoznati sudionike edukacije s osnovama projektnog ciklusa. Modul je trajao od 27. siječnja 2021. do 19. veljače 2021. Sudionici su dobili informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, sudionici su dobili informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku. Isti su se detaljnije upoznali s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Također, sudionici su se upoznali s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, sudionici su se upoznali s načinom izrade projektnog proračuna te ih se uputilo na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna. Sudionici su također dobili uvid u MIS sustav i sustav eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga).

  1. Modul – Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Peti Modul je trajao od 24. veljače 2021. do 10. ožujka 2021. Cilj ovog modula je bio upoznati sudionike edukacija s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata. Sudionici su dobili odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, sudionici su se upoznali s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta. U temi „Izvještavanje“ obradilo se izvještavanje u provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji, obradilo se financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Sudionici su bili upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova (popratna dokumentacija). Izvještavanje u provedbi prezentiralo se na primjeru iz sustava eFondovi. Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici su se upoznali s načinom na koji se ista provodi.

Edukacije su se održale u obliku webinara (putem Zoom platforme) dinamikom dva puta tjedno po sat vremena. Svaki sudionik nakon uspješno odslušanog Modula dobio je Potvrdu o uspješno odslušanom Modulu.

Djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije već su započeli edukaciju i sa trećom grupom polaznika. Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Karlovačke županije provoditi će se do kraja provedbe projekta „KaŽu5 EduKA II“.

Skip to content