Zakonodavni okvir

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Popis važećih akata strateškog planiranja na nacionalnoj razini
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
Skip to content