Na svečanoj sjednici upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, održanoj u utorak 17. prosinca, predstavljeni su rezultati rada u 2019. godini. Upravnom vijeću prezentaciju su održali ravnatelj dr.sc. Vilko Klasan, savjetnik ravnatelja Zoran Lukšić te zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj. Poseban naglasak stavljen je na ustrojavanje razvojne agencije kao javne ustanove, završen akreditacijski postupak te pripremu i provedbu EU projekata, u čemu ove godine bilježimo velike uspjehe.

Tokom 2019. godine JURRA je značajno ojačala svoje interne kapacitete posebno u segmentu pripreme i provedbe EU projekata ali i strateškog planiranja, što je u konačnici najviše pridonijelo rezultatu od 188 milijuna kuna prijavljenih projekata, od čega je do ovog trenutka odobreno više od 166 milijuna kuna, odnosno 90% ukupno prijavljenog iznosa. Očekujemo da će postotak uspješnosti porasti kada preostali prijavljeni projekti prođu evaluacijski proces. Obzirom na raspisane natječaje tokom 2019. godine, sama tematika projektnih prijava koje smo izradili bila je različita. Naprimjer, tako smo kroz natječaj FZOEU osigurali gradu Ozlju da digitalizira svoje radne procese i pridruži se smart city gradovima, Domu za nezbrinutu djecu Vladimir Nazor da unaprijedi svoju infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga, Karlovačkoj županiji u digitalizaciji poslovanja, unapređenju sustava obrana od poplava, razvoju ciklo turističke infrastrukture i tako dalje. Posebno valja naglasiti najveći natječaj koji je objavljen tokom 2019. godine, natječaj za uspostavu infrastrukture Regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju i uspostavu organizacijskih i drugih uvjeta za rad i funkcioniranje tih centara. U suradnji sa Tehničkom školom Karlovac, Trgovačko ugostiteljskom školom, Prirodoslovnom školom i Karlovačkom županijom, JURRA je koordinirala cjelokupan proces prijave i suradnje sa sa svim dionicima, te izradila ukupno sedam prijava u okviru kojih je osigurala preko 110 milijuna kuna EU sredstava za rekonstrukciju i opremanje povijesne zgrade Oružane u Karlovačkoj zvijezdi u regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu, strojarstvu te elektrotehnici i računalstvu, što je jedan od trenutno najvećih infrastrukturnih zahvata u staroj gradskoj jezgri, Zvijezdi. Nadalje, projektom tehničke pomoći u vrijednosti 14,7 milijuna kuna, osigurali smo sredstva za rad JURRA-e u sljedeće četiri godine, te za provedbu aktivnosti stručne pomoći, edukacija i informiranja svim našim korisnicima (javno pravna tijela) u cilju što boljeg povlačenja EU sredstava. Uz navedene aktivnosti pripreme i provedbe EU projekata, JURRA je tokom 2019. godine provodi pet EU projekata kojima je nositelj ili partner, u ukupnoj vrijednosti od 44,4 milijuna kuna.

U segmentu strateškog planiranja, 2019. godina je bila usmjerena izradu strateških i planskih dokumenata koji su preduvjet korištenja EU sredstava. U suradnji sa Karlovačko županijom koordinirali smo izradu Županijske razvojne strategije, radili na strategiji demografije, kao i na Intervencijskom planu za Slunj i pridružene općine. Na temelju Intervencijskog plana očekuje dodjela bespovratnih EU sredstava ciljano u ova područja tokom 2021.-2027. godine. Sudjelujemo u izradi Strategije razvoja urbanog područja Karlovac-Ozalj-Duga Resa na temelju koje se očekuju EU sredstva u okviru ITU mehanizma, ciljano za ova tri grada, a već sada se pripremamo za početak postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije, za period nakon 2021 godine. Osim navedenog, zajedno smo sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao regionalni koordinator sudjelovali u uspostavljanju Informacijskog sustava Strateškog planiranja i upravljanja razvojem unutar kojeg je pokrenut elektronički registar projekata u kojem će se vršiti upis razvojnih projekata te omogućiti učinkovito strateško planiranje po izradi Nacionalne razvojne strategije.

Nakon prezentacije rezultata rada JURRA-e za 2019. godinu, upravno vijeće je izrazilo zadovoljstvo radom i rezultatima a obzirom da upravlja ustanovom, ovi rezultati su i njihovi uspijeh. Sa time na umu, ravnatelj JURRA-e je članovima upravnog vijeća uručio simboličan znak pažnje i zahvale za dobru suradnju, nakon čega je uslikana fotografija ispred zgrade Oružane, budućeg Regionalnog centra kompetencija, kapitalnog projekta za ovu godinu, čiji će se rezultati mjeriti u godinama koje dolaze.

 

Skip to content