Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50 % od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedince lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

Prijave se zaprimaju do utroška predviđenih sredstava.

Obrasce za prijavu te Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova možete preuzeti http://www.mgipu.hr

Skip to content