U globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja, obilježenom izazovima poput četvrte industrijske revolucije i zelene tranzicije, ali i brojnim ugrozama, kao što su klimatske promjene, pandemije, geopolitički poremećaji ili migracije, planiranje budućnosti danas je možda važnije nego ikada prije. U tom pogledu pravodobno prepoznavanje trendova, vlastitih prednosti i slabosti ključno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike, ali i za jačanje otpornosti društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Ulaganja EU-a u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva:

 1. pametniju Europu, usmjerivanjem na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima
 2. zeleniju Europu bez ugljika, provedbom Pariškog sporazuma i ulaganjem u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena
 3. povezaniju Europu, opremljenu strateškim prometnim i digitalnim mrežama
 4. socijalniju Europu, provedbom europskog stupa socijalnih prava i podupiranjem kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi
 5. Europu bližu građanima, podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja u cijelom EU-u.

Ulaganja u regionalni razvoj snažno će se usredotočiti na prvi i drugi cilj. Od 65 % do 85 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda dodijelit će se tim prioritetima, ovisno o relativnom bogatstvu država članica.

U skladu sa već ustanovljenom praksom koja je definirana od strane Europske Komisije za realizaciju novog financijskog okvira 2021.-2027. u pripremi su novi akti strateškog planiranja na nacionalnoj razini koji će omogućiti koordiniranu i ciljanu implementaciju javnih politika sa dugoročnim i održivim efektom.

Za prilagodbu izazovima i u svrhu iskorištavanja vlastitih potencijala te korištenja mogućnosti koje donosi nova financijska perspektiva, Karlovačka županija će Planom razvoja Karlovačke županije 2021. -2027. definirati jasnu viziju razvoja u srednjoročnom razdoblju te definirati ciljeve kojima će to postići.

Strateško planiranje ostvaruje se donošenjem i provedbom višegodišnjih akata strateškog planiranja. Akti strateškog planiranja od značaja za JLP(R)S su planovi razvoja JLP(R)S i provedbeni programi JLP(R)S.

Plan Razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. bit će rezultat uključivog i konstruktivnog dijaloga značajnog broja dionika uključenih u rad Radne skupine, kao i četiri Tematskih radnih skupina te Županijsko partnersko vijeće (ŽPV). Uz uključivanje svih relevantnih institucija, prilikom izrade planira se i održavanje participativnih radionica, sastanaka s poslovnim sektorom te drugih događanja u kojima će svoj doprinos, kroz različita iskustva i poglede, imati prilike dati šira javnost. Istovremeno će ove aktivnosti podizati svijest o važnosti strateškog planiranja i utjecaja na život svih građana.

Hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika je Nacionalna razvojna strategija – NRS 2030. Svi ostali dugoročni, srednjoročni i kratkoročni akti strateškog planiranja moraju biti usklađeni s razvojnim smjerovima NRS-a odnosno pridonositi ostvarivanju strateških ciljeva NRS-a. Usklađivanjem posebnih ciljeva Plana razvoja sa strateškim ciljevima zadanim NRS 2030. te definiranjem pripadajućih mjera, aktivnosti i projekata osigurava se koherencija javnih politika.

Svrha donošenja Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

 • utvrđivanje sadašnjeg stanja
 • usuglašena vizija razvoja
 • usmjerenost na ključne razvojne teme
 • optimalna alokacija resursa
 • olakšano komuniciranje razvojnih ciljeva
 • mjerenje napretka i ocjena uspjeha.

Pet ključnih koraka u izradi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

 1. uspostava radnih skupina za izradu Plana razvoja
 2. definiranje razvojnih izazova i razvojnih potencijala: analiza stanja – SWOT analiza / PESTLE analiza
 3. utvrđivanje vizije i definiranje posebnih ciljeva
 4. izrada akcijskoga plana – odabir strateških razvojnih projekata i definiranje provedbe
 5. izrada fiskalne procjene.

 

Obvezni sadržaj Plana razvoja – sukladno novoj metodologiji izrade akata strateškog planiranja

 1. Srednjoročna VIZIJA razvoja
 2. Opis srednjoročnih razvojnih POTREBA i razvojnih POTENCIJALA
 3. Opis PRIORITETA u srednjoročnom razdoblju
 4. POSEBNI CILJEVI
 5. Popis ključnih pokazatelja ishoda (iz Biblioteke pokazatelja) i ciljanih vrijednosti pokazatelja
 6. Terminski plan provedbe projekata od značaja za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 7. Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od značaja za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 8. Usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja
 9. Okvir za praćenje i vrednovanje
 10. Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan
 11. Akcijski plan za provedbu plana razvoja

Dodatci:

 • Sažetak rezultata prethodnog vrednovanja
 • Sažetak provedenog postupka savjetovanja s javnošću

 

Načela koja se poštuju pri izradi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

 • Načelo točnosti i cjelovitosti osigurava da se za pripremu, izradu, izvješćivanje te praćenje provedbe i učinaka akta strateškog planiranja koriste pouzdani, provjerljivi i usporedivi podaci. Intervencijska logika mora biti jasna i opravdana.
 • Načelo učinkovitosti i djelotvornosti osigurava da se za sve razine postavljenih ciljeva definiraju odgovarajući pokazatelji. Očekivani rezultati, ishodi i učinci moraju biti razumljivi, procjenjivi i mjerljivi i trebaju se postići uz optimalne troškove, a omjer troškova i koristi treba biti prihvatljiv.
 • Načelo odgovornosti i usmjerenosti na rezultat obvezuje na osiguravanje odgovarajućih uvjeta, resursa i političke podrške za postizanje željenih rezultata, ishoda i učinaka.
 • Načelo održivosti obvezuje da se priprema i provedba novih akata strateškog planiranja temelji na rezultatima i iskustvima iz prethodnih procesa strateškog planiranja. Ciljevi moraju biti financijski prihvatljivi za održavanje u budućnosti. Odluke i postupci djelovanja ne smiju stvarati nerazmjerno financijsko ili drugo opterećenje budućim generacijama.
 • Načelo partnerstva obvezuje da se u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima JLP(R)S, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti. Glavni dionici moraju biti uključeni u procese donošenja odluka u postupcima strateškog planiranja i provedbe.
 • Načelo transparentnosti obvezuje da problemi i izazovi koje nastoji riješiti kroz postupke strateškog planiranja i upravljanja razvojem moraju biti jasno obrazloženi i relevantni. Ciljevi moraju biti jasno definirani i mjerljivi, mora biti definirana odgovornost za provedbu i postizanje rezultata a postupci strateškog planiranja i upravljanja razvojem moraju biti javni.

 

PRKŽ_abeceda izrade WEB MD i ESP-1FINAL

 

Skip to content