Uslijed recentnih događaja epidemije COVID 19 virusa, kako smo već pisali, posebno se moraju snalaziti Korisnici EU sredstava, i osobito u ovom periodu biti oprezni u provođenju aktivnosti svojih projekata, ispravnom dokumentiranju svih eventualnih odgoda i svih ostalih okolnosti koje dovode do produženja vremena provedbe projekata.

VIŠA SILA – u EU fondovima se definira kao izvanredna, vanjska okolnost koje se nije mogla predvidjeti, niti ju je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koju nije odgovorna niti jedna od ugovornih strana. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. VIŠU SILU defniraju u
članaku 26.

U članaku 26. stoji:

26.1. Smatrat će se da ugovorna strana nije povrijedila ugovornu obvezu ako je u ispunjenju te obveze spriječena višom silom ili događajem koji ima značenje više sile. Okolnost više sile mora nastupiti nakon sklapanja Ugovora, a prije dospjelosti obveze.

26.2. Ako ugovorna strana smatra da su nastupile okolnosti više sile koje mogu biti od utjecaja na ispunjenje njezine ugovorne obveze, obvezna je što je prije moguće, a najkasnije u roku od 10 dana od saznanja za navedene okolnosti, pisanim putem o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu. U predmetnoj obavijesti navode se pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te će se iznijeti dokazi iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propuštanja davanja ovakve obavijesti. U slučaju više sile svaka ugovorna strana nastavit će izvršavati svoje ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguće.

Skip to content