Poziv se raspisuje sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za razdoblje 2021. – 2024. Poziv predstavlja nastavak pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine.

Ovim Pozivom podrška je usmjerena razvijenijim gradovima odnosno gradovima od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti, a koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstani od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13, 98/19, 57/22); a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja (umanjeni za namjenske prihode) i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Ovim Javnim pozivom gradovi razvrstani od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti kojima su dodijeljena financijska sredstva Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini od 25. studenog 2022. godine (Klasa: 001-01/22-01/37, Urbroj: 519-02-1/1-22-1) ne smatraju se prihvatljivim prijaviteljima obzirom da su već ostvarili financiranje po prethodno navedenoj Odluci.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Za provedbu Poziva osiguran je ukupan iznos od 884.000,00 €.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.).

Financijska potpora po djetetu iznosi 66,36 € / mjesečno.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 54.747,00 € za najviše 75 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1,

10 000 Zagreb

s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“

Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. god (gov.hr)

Skip to content