Cilj ove mjere podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

  1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
  2. a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
  3. b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  4. c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.
  5. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija:1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2020. godini iznosili najmanje 25,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911

Sredstva

Ukupno raspoloživa sredstava koja se planiraju za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva iznose 20.000.000 kn.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna.

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Više o natječaju na Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godinii (gov.hr)

Skip to content