Dana 26. siječnja 2023. na internetskim stranicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije objavljeno je savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Prema članku 6. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine”, broj 120/16, 114/22), Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je javni naručitelj te je prilikom nabave roba, radova i usluga obvezna primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu i svrhovito trošenje javnih sredstava.

U članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, a takva nabava naziva se jednostavnom nabavom.

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave uređuju se pravila, uvjeti i način postupanja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije u provedbi postupaka jednostavne nabave, sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 25. veljače 2023. dostavi svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave putem obrasca za savjetovanje s javnošću na e-mail: [email protected]

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i obrazac o sudjelovanju za savjetovanje s javnošću nalazi se na internetskim stranicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije: pristup informacijama – savjetovanje s javnošću.

Skip to content