O nama

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije osnovana je s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave prema Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Regionalni koordinator definiran je kao javna ustanova osnovana od jedinice područne (regionalne) samouprave s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave Prema članku 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne Novine”, broj 147/14, 123/17)  dok se prema članku 10. stavcima 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne Novine”, broj 123/17) propisuju poslovi regionalnog koordinatora. Regionalni koordinator obavlja poslove s javnim ovlastima i poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova za brz i učinkovit razvoj Hrvatske. Osnivač Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije je Karlovačka županija.

Poslovi s javnim ovlastima koje obavljaju regionalni koordinatori su:

– izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

– provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost

– pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

– pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

– provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

– provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Poslovi od javnog interesa koje obavljaju regionalni koordinatori su:

– upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

– koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

– provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

– obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi

– surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

– usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj

– obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

– sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Osnivač javne ustanove REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE: Karlovačka županija

Skip to content