Do sada su održana dva sastanka Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. Na tim su sastancima predstavljene sve aktivnosti vezane za izradu ovog strateškog dokumenta, koji će definirati viziju i smjer razvoja Karlovačke županije u idućih 7 godina.

Formirane su i 4 Tematske radne skupine. One će biti savjetodavno tijelo, a formirane su prema 4 razvojna smjera Nacionalne razvojne strategije do 2030: 1. Održivo gospodarstvo i društvo, 2. Jačanje otpornosti na krize, 3. Zelena i digitalna tranzicija, te 4. Ravnomjeran regionalni razvoj. Članovi Tematskih radnih skupina su predstavnici javnog sektora, uključujući donositelje odluka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, predstavnici javnih ustanova, predstavnici strukovnih organizacija, akademske zajednice, znanstvenih, obrazovnih i istraživačkih institucija, kao i predstavnici privatnog sektora, osobito gospodarstva, i predstavnici civilnog društva. Sve s ciljem da u izradi Plana razvoja sudjeluje što veći broj dionika te da se poštuje načelo partnerstva.

Trenutačno se radi na Nacrtu analitičke podloge, a nakon toga će uslijediti usuglašavanje vizije i planiranje projekata. Članovi Radne i Tematskih radnih skupina uskoro će dobiti formular kako bi mogli unositi svoje komentare na Nacrt analitičke podloge.

Skip to content