+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Županijska razvojna strategija

Karlovačka županija, Strategija i planiranje

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), navedene strategije zamijenile su Regionalne operativne programe (ROP-ove).
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) definira Županijsku razvojnu strategiju kao dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave.
Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom Partnerstva i suradnje. Plan razvojnih programa koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju obvezu donijeti sukladno Zakonu o proračunu mora biti u suglasju s Županijskom razvojnom strategijom.

Županijska razvojna strategija
ROP Karlovačke županije
ROP Karlovačke županije, koji je za razdoblje od 2005. do konca 2012. godine izradila Karlovačka županija, početkom 2011.. naslijedit će Županijska razvojna strategija (ŽRS) koju je izradila Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o., za razdoblje od 2011. do 2013. godine. Po završetku spomenutog razdoblja, slijedi izrada strateških dokumenata usklađenih sa sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije.
Izazovi s kojima se suočavaju županije
  • Revidiranje svoje strateške osnove (od Regionalnog operativnog programa do Županijske razvojne strategije)
  • Priprema zalihe projekata za financiranje kroz SRR RH i EU fondove
  • Jačanje partnerstva na razini županije i šire regije

Uključivanje ŽPV u sve ključne korake (unaprjeđenje ŽRS, zaliha projekata, kriteriji za odabir projekata, odabir velikih regionalnih projekata).

Sadržaj Županijske razvojne strategije

 

Sukladno Smjernicama za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, sadržaj ŽRS Karlovačke županije je sljedeći:

1.      Uvod
2.      Sažetak
3.      Analiza/ocjena stanja
3.1.   Geoprometni položaj i zemljopisna, prirodna i kulturna obilježja
3.2.   Stanovništvo i ljudski resursi
3.3.   Fizička infrastruktura
3.4.   Okoliš, sustav zaštite okoliša i zaštite prirode
3.5.   Gospodarstvo
3.6.   Društvene djelatnosti
3.7.   Civilno društvo
3.8.   Institucionalni okvir za upravljanje razvojem
3.9.   Financijski izvori za razvojne projekte te za funkcioniranje županije
3.10. Međuregionalna i međunarodna suradnja
3.11. Razvojni planovi, strateški programi, glavni razvojni projekti
3.12. Druga područja koja županija smatra relevantnim za svoj razvoj
4.      Rezultati provođenja prijašnjih strategija
5.      SWOT analiza
6.      Vizija i strateški ciljevi
7.      Prioriteti i mjere
8.      Politika županije prema posebnim područjima
9.      Financijski plan
10.    Provedba ŽRS
11.    Praćenje i izvještavanje
12.    Dodaci