+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH)
Republika Hrvatska
Regionalna politika RH  utemeljena je na Strategiji regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 04. lipnja 2010.) i Zakonu o regionalnom razvoju (NN, br. 153/09). Zadaća regionalne politike je pripremiti županijske strukture za nove uloge i odgovornosti u ujednačenom regionalnom razvoju RH. Također, županije se pripremaju za članstvo u EU putem sudjelovanja županijskih predstavnika u definiranju kako će se koristiti EU fondovi na temelju Operativnih programa  te sudjelovanja u određivanju prioriteta NUTS2 statističkih regija.

Izazovi s kojim se susreću županije

  • Revidiranje svoje strateške osnove (od Regionalnog operativnog programa do Županijske razvojne strategije)
  • Priprema zalihe projekata za financiranje kroz SRR RH i EU fondove
  • Jačanje partnerstva na razini županije i šire regije

Uključivanje ŽPV u sve ključne korake (unaprjeđenje ŽRS, zaliha projekata, kriteriji za odabir projekata, odabir velikih regionalnih projekata).

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) proizašla je iz konzultacijskog procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini. SRR RH je važna za podizanje blagostanja svih hrvatskih regija sa ciljem smanjenja jaza s prosjekom EU. Njome su utvrđeni razvojni ciljevi i definirani instrumenti usmjereni ka izgradnji ukupnog razvojnog potencijala, smanjenju regionalnih razvojnih nejednakosti te jačanju razvojnog potencijala onih dijelova zemlje koji zaostaju u razvoju (tzv. potpomognuta područja) kako bi postali što konkurentniji. Nadalje, strategijom je predložena uspostava koherentnog i jedinstvenog okvira politike regionalnog razvoja kao i potrebnog institucionalnog okvira te je osiguran  koordinirani pristup održivom društveno-gospodarskom razvoju svih dijelova zemlje.

Sveukupni cilj SRR RH je pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju RH u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Sveukupni cilj postići će se kroz ispunjenje tri specifična strateška cilja:

  • Bolja povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim i EU razvojnim prioritetima te s dostupnim nacionalnim i EU sredstvima namijenjenim razvoju.
  • Osigurana podrška svim područjima s društveno-gospodarskim razvojnim poteškoćama za povećanje i optimalno korištenje njihovog razvojnog potencijala kroz rješavanje uzroka njihovih razvojnih poteškoća.
  • Smanjeni negativni učinci državnih granica na razvoj županija.