Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine

Strategija lovnog i ribolovnog turizma
Karlovačka županija, Strategija i planiranje

Usvojena 03.03.2015. godine na Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

Strategija je u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te će kao sektorska strategija Karlovačkoj županiji omogućiti lakši razvoj oba oblika selektivnog turizma koji su za širu regiju Karlovačke županije određeni kao primarni i sekundarni turistički proizvod.

Vrijednost: 200.000,00 kn.

Strategija razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine (dalje u tekstu Strategija) sektorski je dokument kojim je obuhvaćen razvoj lovnog i ribolovnog turizma. Karlovačka županija je prva županija u Republici Hrvatskoj koja donosi Strategiju razvoja lovnog i ribolovnog turizma.
Cilj i svrha Strategije je da se predlože realno ostvarivi i mjerljivi ciljevi, prioriteti i mjere kojima će se doprinijeti ne samo razvoju cjelogodišnje lovne i ribolovne turističke ponude već i provedbi ruralnog razvoja. U nastojanju jačanja prednosti ruralnog prostor a Karlovačke županije kao prostora s izrazito bogatom prirodnom resursnom osnovom za razvoj ovakve vrste turizma, pri izradi Strategije vodila se posebice briga o ujednačenom razvoju cijelog područja Županije.
Također, analizom postojećeg stanja potvrđena je komparativna prednost koju Županija posjeduje, a koja je još uvijek nedostatno iskorištena. Strategija je dugoročno usmjerena na kontinuiranu provedbu aktivnosti kojima se utječe na pozitivne gospodarske p
romjene u Županiji, a srednjoročno-do 2020.godine, na razvoj lovnog i ribolovnog turizma te povećanje broja dionika koji pokreću poduzetničke aktivnosti u ovom sektoru.

Strategija je podijeljena na dva dijela:

Lovni i Ribolovni turizam.
Svaki od tih dijelova sadrži svoju Analizu/Ocjenu stanja, SWOT analizu, Viziju, Strateške ciljeve, prioritete i mjere te Akcijski plan i (okvirne) Indikatore za mjerenje uspješnosti provedbe.
Skip to content