Programiranje Operativnih programa na nacionalnoj razini

Izrazi strateško planiranje ili strateški dokumenti pojavljuju se u provedbi EU projekata od tzv. najviše razine, Europske unije i dokumenata koji su okvir svim državama članicama, tijela Republike Hrvatske koja nadgledaju pripremu i provedbu EU projekata na nacionalnoj razini, jedinica lokalne i regionalne samouprave koja izrađuju vlastite razvojne i strateške dokumente, pa do krajnjih korisnika koji svoj projekt moraju uskladiti za strateškim okvirom i dokumentima od europske do lokalne razine.

Svaki projekt sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije biti u skladu sa strateškim dokumentima, odnosno strateškim razvojnim ciljevima i mjerama na svim razinama. Zbog toga je iznimno važno da tijela koja uređuju strateški okvir, europske, nacionalne, regionalne ili lokalne razine, krenu pravovremenu pripremu.

Financijska perspektiva koja traje od 2014. do 2020. godine je praktički završila i nužno izraditi nove strateške dokumente, na svim razinama, kako bi se u novu perspektivu 2021. – 2027. krenulo na vrijeme te kako bi sredstva planirana za tu perspektivu mogla početi odmah koristiti.

Strateški dokumenti temelj su za početak povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Ukoliko pojedino područje nije definirano u strateškom dokumentu kao prioritetno, onda i sam projekt kojim se pristiže boljitku istog prioritetnog područja, nije prihvatljiv za sufinanciranje sredstvima Europske unije. Strateški dokumenti nisu samo temelj za financiranje projekata EU sredstvima, oni pokazuju smjer i razvoj grada / općine / županije / države u višegodišnjem razdoblju. Definiraju se trenutačni izazovi koji postoje, prioritetna područja u koja je potrebno ulagati te točno određeni ciljevi i mjere s kojima će se dostići zadana vizija u ograničenom vremenskom okviru.

U ovom dijelu web stranice pratiti će se proces programiranja na nacionalnoj razini, odnosno izrada programskih dokumenata (Operativnih programa) na razini RH.

Obzirom na već spomenutu važnost usklađenosti svih strateških dokumenata na nacionalnoj razini sa onima na EU razini, ovdje je važno naglasiti da su krovni strateški dokumenti EU za razdoblje do 2030. godine

 • Europski zeleni plan
 • EU teritorijalna agenda 2030.
 • Te s njima usklađen krovni strateški dokument na RH razini: Nacionalna razvojna strategija RH do 2030

Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a, posebno  pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te akcijski plan za obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. U planu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

Slika 1 green deal

EU želi biti klimatski neutralan kontinent do 2050. Teritorijalna Agenda je strateški dokument kojemu je cilj osnažiti teritorijalnu koheziju, načelo EU kojim se želi osigurati uravnotežen razvoj EU te smanjiti razlike između europskih regija. Nacionalna razvoja strategija RH do 2030. godine krovni je nacionalni strateški dokument koji za period do 2030. godine definira četiri najvažnija razvojna smjera

NRS

U dosadašnjem procesu planiranja i korištenja EU sredstava, Korisnici su imali iskustva u pripremi i provedbi projekata u područjima gospodarstva i ravnomjernog regionalnog razvoja. Novi snažni naglasak se stavlja na Razvojni smjer 2. i posebno Razvojni smjer 3., pogotovo u smjeru ostvarenja zadanog u okviru Europskog zelenog plana.

Republika Hrvatska u novoj financijskoj perspektivi ima na raspolaganju najveći iznos bespovratnih EU sredstava do sada. Uključujući Instrument EU za oporavak te sredstva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021.-2027, radi se o preko 24 milijarde EURA.

Kako bi RH navedena sredstva mogla koristiti, Vlada RH je krajem 2020. godine donijela Odluku o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Sukladno navedenom, započela je izrada sljedećih Operativnih programa:

 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. 2027., koji obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond,
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. 2027. koji obuhvaća Europski socijalni fond plus,
 • Integrirani teritorijalni program, koji adresira specifične probleme na lokalnoj i regionalnoj razini te obuhvaća EFRR, KF, FPT.

Dok su  prva dva programa poznata iz razdoblja koje je pred svojim krajem, u okviru trećeg posve novog programskog dokumenta Integrirani teritorijalni program, naglašava se prepoznata važnost ITU mehanizma, odnosno spuštanja pojedinih natječaja na niže razine upravljanja koje brže i kvalitetnije mogu prepoznati potrebe za financiranjem projekata od lokalnog i regionalnog značaja. Sva tri operativna programa definirati će smjerove ulaganja u okviru ispunjavanja 5 ciljeva kohezijske politike za razdoblje EU 2021.-2027., u iznosu od preko 9,6 milijardi EURA.

Obzirom na veće naglašenu važnost zelene i digitalne tranzicije, najmanje 30% od navedenog iznosa za kohezijsku politiku biti će usmjereno u Cilj 2. – Zelenija Europa.

Procesom izrade spomenutih Operativnih programa koordinira Nacionalni koordinacijski odbor za ESI fondove u RH, koji je u studenom 2020. godine donio Odluku o uspostavi sedam radnih skupina u okviru Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027., i to:

 1. Radna skupina Pametna HR
 2. Radna skupina Zelena HR
 3. Radna skupina Povezana HR
 4. Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj
 5. Radna skupina Sigurna HR
 6. Radna skupina za Pomorstvo i ribarstvo

Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uključena je u rad prvih pet radnih skupina. Obzirom na navedeno, sve nama dostupne materijale i dokumente, u cilju transparentnosti postupka strateškog planiranja kao i mogućnosti sudjelovanja svih dionika u postupku izrade spomenutih Operativnih programa, objavljivati ćemo u ovom dijelu naše web stranice. Materijali će biti sistematizirani sukladno imenovanim radnim skupinama i redovito ažurirani. U dijelu „Važni dokumenti“, nalazi se sistematizirana relevantna regulativa kao i ostali korisni dokumenti. Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na mail adresu [email protected].

Skip to content