Program podrške brdsko-planinskim područjima ima za cilj upravljati razvojem brdsko-planinskih područja te pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, kao i potaknuti aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Potiču se jedinice lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (NN 24/19) na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u unaprjeđenje društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremu infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u:

  • unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak,
  • sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja, osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like,
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta najranije od 6. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u ,,Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u iznosu od 2.000.000,00 EUR.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Aktualno (gov.hr).

Skip to content