Poštovani,

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. – 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine.

Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga) te Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje).

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 6 tema, a cilj ovog modula  je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o strukturi financijske perspektive 2021.-2027. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Koji su operativni programi koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj te koje su posebnosti svakog od njih te kako je to izgledalo u prijašnjem financijskom razdoblju (2014.-2020.). Sudionici će dobiti odgovore na pitanja što su Europska teritorijalna suradnja i Programi unije te kakve su njihove posebnosti i specifikacije. Također, sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata, a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima. Isto tako, sudionici edukacije će se upoznati sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme
1. 12.10.2021. 12:30 – 13:30h Struktura financijske perspektive 2021.-2027.
2. 14.10.2021. 12:30 – 13:30h Kohezijska politika i Fondovi
3. 19.10.2021. 12:30 – 13:30h Operativni programi 2021.-2027. (s osvrtom na razdoblje 2014.-2020.)
4. 21.10.2021. 12:30 – 13:30h Europska teritorijalna suradnja i Programi unije
5. 26.10.2021. 12:30 – 13:30h Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata
6. 28.10.2021. 12:30 – 13:30h Praćenje javnih poziva i natječaja
7. 02.11.2021.  12:30 – 13:30h Zaključak i osvrt na 1. Modul

 

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinara koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 08.10.2021. u 12:00h.

Obrazac prijave – 1. Modul

Skip to content