Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Županiju, kojim su  definirani posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja: Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija, uzimajući u obzir specifičnosti Karlovačke županije.

U izradu Plana razvoja bio je uključen veliki broj dionika a izradu je, u svojstvu regionalnog koordinatora, koordinirala Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. 

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.- 2027.  uključuje:

  • Srednjoročnu viziju razvoja,
  • Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
  • Opis prioriteta javnih politika u srednjoročnom razdoblju
  • Popis posebnih ciljeva
  • Terminski plan provedbe strateških projekata važnih za razvoj Karlovačke županije
  • Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja
  • Okvir za praćenje i vrednovanje
  • Usklađenost s nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja
  • SWOT analizu (Prilog I.)
  • Osnovnu analizu (Prilog II.) 

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 123/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21 – pročišćeni tekst), Skupština Karlovačke županije na svojoj 14. sjednici, održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

Sve relevantne informacije o tijeku izrade i provedbe Plana razvoja te svu dokumentaciju možete pronaći u rubrikama desno.

 

Skip to content