Na jednom mjestu donosimo vam detaljan pregled prihvatljivih aktivnosti za financiranje EU sredstvima u razdoblju 2021.-2027.

Mogućnosti_VFO21_27 _ver.1_srpanj 2021._

Sve dodatne informacije vezane uz mogućnosti financiranja EU sredstvima, pronađite na posebnom dijelu web stranice JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije kojem možete pristupiti sa naslovne strane weba ili klikom na: https://www.ra-kazup.hr/programiranje-operativnih-programa-na-nacionalnoj-razini/

Republika Hrvatska u novoj financijskoj perspektivi ima na raspolaganju najveći iznos bespovratnih EU sredstava do sada. Uključujući Instrument EU za oporavak te sredstva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021.-2027, radi se o preko 24 milijarde EURA.

Kako bi RH navedena sredstva mogla koristiti, Vlada RH je krajem 2020. godine donijela Odluku o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Sukladno navedenom, započela je izrada sljedećih Operativnih programa:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. 2027., koji obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond,

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. 2027. koji obuhvaća Europski socijalni fond plus,

Integrirani teritorijalni program, koji adresira specifične probleme na lokalnoj i regionalnoj razini te obuhvaća EFRR, KF, FPT.

Procesom izrade spomenutih Operativnih programa koordinira Nacionalni koordinacijski odbor za ESI fondove u RH, koji je u studenom 2020. godine donio Odluku o uspostavi sedam radnih skupina u okviru Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027., i to:

Radna skupina Pametna HR

Radna skupina Zelena HR

Radna skupina Povezana HR

Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj

Radna skupina Sigurna HR

Radna skupina za Pomorstvo i ribarstvo

Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uključena je u rad prvih pet radnih skupina. Obzirom na navedeno, sve nama dostupne materijale i dokumente, u cilju transparentnosti postupka strateškog planiranja kao i mogućnosti sudjelovanja svih dionika u postupku izrade spomenutih Operativnih programa, objavljivati ćemo u okviru posebnog dijela naše web stranice pod nazivom „Programiranje Operativnih programa na nacionalnoj razini“ kojem možete pristupiti sa naslovnice naše web stranice. Materijali će biti sistematizirani sukladno imenovanim radnim skupinama i redovito ažurirani. U dijelu „Važni dokumenti“, nalazi se sistematizirana relevantna regulativa kao i ostali korisni dokumenti. Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na mail adresu [email protected]

Skip to content