Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta (JP ZO 3/2021). Poziv je dostupan na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20ZA%20GRADNJU%20RECIKLA%C5%BDNIH%20DVORI%C5%A0TA,%20www.pdf

Svrha Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Cilj je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Pod gradnjom reciklažnih dvorišta podrazumijeva se: projektiranje (izrada glavnog projekta), građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i stručni nadzor građenja. Reciklažna dvorišta su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje udovoljavaju uvjetima Poziva. Poziv je otvoren od 5. svibnja 2021. do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja financijske omotnice, ukoliko ono nastupi prije. Ukupna vrijednost Poziva je 21.700.000,00 kn, dok je iznos potpore po projektu najviše 1.200.000,00 kn, a intenzitet potpore iznosi do 80%, ovisno o kriterijima koji su zadani pozivom, odnosno ocjeni zahtjeva po pojedinom korisniku.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=151

Skip to content