Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021). Javni poziv dostupan je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20ZA%20NEPOSREDNO%20SUFINANCIRANJE%20NABAVE%20KOMUNALNE%20OPREME.pdf

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjedenje sustava provedbe mjere sprjecavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Svrha odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na izvoru nastanka je smanjivanje kolicina otpada koji ce se trajno odloziti na odlaqaliste te izdvajanje iz otpada onih kategorija koje se mogu materijalno i energetski iskoristiti. Ovim javnim pozivom sufinancira se nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Cilj poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Prihvatljivi i opravdani troskovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada: • vrtnih i kućnih kompostera; • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne; • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskoq i školskog uzrasta; • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme); • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava; • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i • reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001; • ostalih vrsta spremnika koji sluze u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje udovoljavaju uvjetima Poziva. Poziv je otvoren od 5. svibnja 2021. do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja financijske omotnice, ukoliko ono nastupi prije.

Ukupna vrijednost poziva je 40.600.000,00 kn. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn, a intenzitet potpore iznosti do 80%, ovisno o kriterijima koji su zadani Pozivom, odnosno mjerilima koja uvjetuju ocjenu pojedinog zahtjeva za sufinanciranje.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=151

Skip to content