Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave, a iznos sufinanciranje se kreće do 40, 60 ili 80% prihvatljivih troškova. Prijavitelj može ostvariti najviše do 120.000 kn po ovom pozivu, dok je ukupna vrijednost poziva 4 milijuna kuna.

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova i cilj prilagodbe klimatskim promjenama, odnosno potaknuti dionike na lokalnoj i regionalnoj razini da sagledaju utjecaj klimatskih promjena te ocjene stupanj ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za ključne sektore na njihovom području. Aktivnosti vezane za klimu se trebaju donositi na lokalnoj razini što je propisano Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine”, broj 127/2019), temeljem kojega je usvojena i Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine”, broj 46/2020). Za poduzimanje aktivnosti na lokalnoj razini relevantni su i Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) koji sadrže međunarodnu metodologiju za praćenje smanjenja emisija stakleničkih plinova i popis mjera prilagodbe klimatskim promjenama sukladno Sporazumu gradonačelnika.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/JP%20Program%20i%20Secap%20za%20objavu_23.7.2021..pdf

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi, sukladno uvjetima koji su definirani u točki V. Javnog poziva.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja financijske omotnice, odn. do eventualnog privremenog zatvaranja poziva (detaljnije u poglavlju VI. Javnog poziva).

Dokumentacija je dostupna na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Skip to content