Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon) (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

U smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), informacija je „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku. Istima je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

U nastavku se nalazi adresa i kontakt broj na koji se može dostaviti, odnosno postaviti upit, ime i prezime službenika za informiranje, naknada za pristup informacijama, pravni izvori kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, obrasci i Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Ulica Jurja Haulika 14

47 000 KARLOVAC

tel: 047 612 800 

 

 

 

Službenica za informiranje:

Ksenija Silaj, dipl. pol. et mag. bibl.

e-mail: [email protected]

 

Naknada za pristup informacijama:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prema članku 2. stavku 1. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22), visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju sljedeći pravni izvori:

 

ZAKONI:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 93/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/22)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, 67/17)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 61/18, 98/19, 114/22)

 

PROPISI:

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Odluka službenik za informiranje

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju službenika za informiranje

dav[/caption]

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac - zahtjev za pristup informacijama

Obrazac - zahtjev za dopuni ili ispravak informacije

OBRAZAC - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Skip to content