U organizaciji Ureda za udruge, dana 10. srpnja, održan je Webinar programa „Europa za građane 2014 – 2020: Bratimljenje gradova i Umrežavanje gradova“.

Program Europa za građane je program Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo a svrha mu je potaknuti građanke građane Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini. Cilj cijelog programa je osnaživanje osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.

Program „bratimljenje gradova“ ima za cilj okupiti građane bratimljenih gradova kako bi se raspravljalo o europskim političkim temama i razvile prilike za angažman građana i volontiranje na razini EU-a, dok program „umrežavanje gradova“ želi potaknuti gradove na dugoročnu suradnju s drugim gradovima kako bi istražili dogovorene teme, dijelili resurse i interese, stekli utjecaj ili suočili se sa zajedničkim izazovima.

Rok prijave na natječaj za bratimljenje gradova i umrežavanja gradova je 1. rujan 2020.

Više o samom natječaju i programu nalazi se na: http://europazagradane.hr/o-programu/

Skip to content