Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održala je webinar u sklopu obrazovnih aktivnosti projekta „KaŽu5 EduKA II“ i to 3. Modul edukacija pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“, koji se sastojao od sljedećih tema: „Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)“, „Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio“, „Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio“, „Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)“, te „Zaključak i osvrt na 3. Modul“.

Dana 15. rujna 2020. održana je edukacija na temu „Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)“ koju je održao ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Vilko Klasan. Polaznici su bili informirani o samim osnovama strateškog planiranja, vrstama dokumenata, njihovom značaju, hijerarhijskoj strukturi te njihovoj interaktivnoj važnosti za financiranje projekata i za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Prvenstveno je bilo riječi o dokumentima „Europa 2020“ i „Sporazum o partnerstvu 2014.-2020.“ koji su najvažniji strateški dokumenti za EU fondove. Također, polaznici su se upoznali sa sadašnjim stanjem sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem kao i predikcijama za naredno financijsko razdoblje 2021.-2027.

Dana 17. rujna 2020., održan je webinar na temu „Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio“. Webinar je održala stručna suradnica za pripremu i provedbu programa Martina Dvoržak. Na edukaciji je bilo govora o aktima strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovoj svrsi donošenja te o procesu izrade akta strateškog planiranja. Isto tako bilo je govora na koji način se ostvaruje strateško planiranje kao i o temeljnim načelima strateškog planiranja.

Sljedeća tema „Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio“ održana dana 22. rujna 2020., je nastavak na prijašnju edukaciju, koju je također održala stručna suradnica Martina Dvoržak. Na edukaciji je detaljnije opisan sadržaj i značaj svakog pojedinog sastavnog dijela strateškog dokumenta. Točnije, objašnjeni su elementi koji se koriste pri izradi akta strateškog planiranja kao i oni koji se pojavljuju kao sadržaji akta strateškog planiranja. Obrađeni su ciljevi strateškog dokumenta, njihove osobine i razrade. Spomenute su prednosti kao i nerijetke greške koje se javljaju pri izradi analiza stanja poput SWOT ili PESTLE analize, TOWS matrice i slično.

Pretposljednja tema „Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje), održana je dana 24. rujna 2020. Webinar su održale savjetnica za strateško planiranje i regionalni razvoj Ksenija Silaj i viša stručna suradnica za strateško planiranje i regionalni razvoj Sandra Cvitković Šebrek. Na predavanju je najprije bilo riječi o institucionalnom okviru sustava strateškog planiranja i okvirnom redoslijednom procesu provedbe strateških dokumenata. Zatim se govorilo o komunikacijskoj strategiji kao dokumentu kojim se određuju komunikacijski ciljevi i definiraju ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijski kanali. Indikatori, odnosno objektivno provjerljivi pokazatelji, opisani su  u procesu praćenja i izvještavanja, njihove pozitivne i negativne strane. Iznesene su razlike, koraci i ciljevi u praćenju, odnosno u izvještavanju strateških dokumenata prilikom njihove provedbe.

Posljednja tema pod nazivom „Zaključak i osvrt na 3. Modul“ održana je dana 29. rujna 2020. Navedena tema osmišljena je kao objedinjavanje i sažetak svih održanih tema te kao međusobna interakcija između svih predavača i sudionika 3. modula on-line edukacija.

Materijale sa svih webinara možete pronaći niže u tekstu.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, temeljem poziva za iskaz interesa, putem e-mail adrese [email protected] .

Projekt „KaŽu5 EduKA II“ sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s naglaskom na novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

 

Prilozi:

TEMA 3.1. OSNOVE STRATEŠKOG PLANIRANJA

Provedba strateških dokumenata

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1 dio

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2 dio

3.5. Zaključak i osvrt na 3. modul

H

Skip to content