Webinari se provode u sklopu obrazovnih aktivnosti projekta „KaŽu5 EduKA II“. U sklopu 1. modula pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“. Prva u nizu održanih tema je bila „EUROPA 2020-počeci priče“, koju je održao ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije dr. sc. Vilko Klasan. Edukacija je održana dana 18.6.2020. a sudionici su dobili više informacija o dokumentu Europa 2020: europska strategija rasta te važnosti navedenog dokumenta za cijelu strukturu pripreme i provedbe EU projekata.

Dana 23.6.2020. god., održana je on-line edukacija na temu „Kohezijska politika“, koju je održao zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj. Na edukaciji je bilo govora o jednoj o najznačajnijih javnih politika Europske politike, Kohezijskoj politici, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. god. izdvojeno 376 milijardi eura. Osnovna svrha kohezijske politike jest smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike između regija Europske unije te ojačati globalnu konkurentnost. Sudionici su također dobili osnovne informacije o fondovima u ovoj financijskoj perspektivi 2014. – 2020.

Sljedeća tema „Operativni programi“, održana dana 25.6.2020. god. Edukaciju je također održao zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj. Sudionici su dobili više informacija o Operativnim programima, u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva programa, a aktivnosti unutar jednog operativnog programa mogu se financirati iz više ESI fondova.

Nadalje, dana 30.06.2020., održan je webinar na temu „Europska teritorijalna suradnja i Programi unije“. Webinar je održala voditeljica odsjeka za strateško planiranje i regionalni razvoj Eva Sobotik-Pavan. Na webinaru se govorilo o Europskoj teritorijalnoj suradnji koja se odnosi na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Ukratko su objašnjeni Programi Unije te novosti koje nas očekuju u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Posljednja tema održana je dana 02.07.2020., pod nazivom „Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata“. Webinar je održao dr. sc. Vilko Klasan. Sudionici su dobili kompletnu sliku o EU fondovima te su prenesena iskustva djelatnika JURRE o pozitivnim stranama rizicima i izazovima u pripremi i provedbi EU projekata.

Materijale sa svih webinara možete pronaći niže u tekstu.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, putem e-mail adrese [email protected] .

Projekt „KaŽu5 EduKA II“sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

Prilozi:

Modul 1.1. Europa 2020

Modul 1.2. Kohezijska politika i Fondovi

Modul 1.3. Operativni programi

Modul 1.4. ETS i Programi unije

Modul 1.5. Pozitivne strane

Skip to content