Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održala je 2. Modul on-line edukacija pod nazivom „Praćenje javnih poziva i natječaja“ koji se sastojao od sljedećih tema: „Pozivi i natječaji na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, „Pozivi i natječaji na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, „Pozivi i natječaji u okviru Programa ruralnog razvoja“ te „Zaključak i osvrt na sve teme 2. Modula“.

Dana 09.07.2020. god. održan je webinar na temu „Pozivi i natječaji na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koju je održao zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Krunoslav Kralj. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Sudionici su se upoznali s relevantnim internetskim stranicama, poput https://strukturnifondovi.hr/ i https://efondovi.mrrfeu.hr/ na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga. Upoznati su s najvažnijim dijelovima dokumenta „Upute za prijavitelje“ te specifičnostima javnih poziva koji se raspisuju u okviru spomenutog Operativnog programa i  primjerima projekata.

Dana 14.07. 2020., održana je on-line edukacija na temu „Pozivi i natječaji na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Webinar je održala v.d. voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu projekata Dina Šegavić Fanjak. Na webinaru se govorilo o samom Operativnom programu „UČLJP 2014.-2020.“ te je sudionicima prezentirana internet stranica Operativnog programa. To uključuje sve informacije koje se mogu na njoj pronaći, kako najbrže i najlakše pretraživati natječaje, kako tražiti odgovarajući natječaj za projektnu ideju i sl. Upoznali su se sa sadržajem „Uputa za prijavitelje“, na što posebno trebaju obratiti pažnju, kako ih iščitavati, te da li je projektni prijedlog prihvatljiv za financiranje unutar određenog natječaja. Na kraju samog webinara, polaznicima je prezentiran rad sa MIS aplikacijom putem koje se prijavljuju natječaji u okviru Europskog socijalnog fonda.

Sljedeća tema „Pozivi i natječaji u okviru Programa ruralnog razvoja“ održana je dana 16.07.2020. Edukaciju je vodila Sandra Cvitković Šebrek, viša stručna suradnica za strateško planiranje i regionalni razvoj. Sudionicima su na webinaru predstavljene mjere ruralnog razvoja te je kao relevantna stranica za praćenje navedenih mjera i natječaja navedena https://ruralnirazvoj.hr/. Na webinaru je naglašeno da se na navedenoj stranici mogu pronaći aktualni natječaji za korisnike iz javnog sektora, kao i za privatne poduzetnike u poljoprivredi. Isto tako, nakon pregleda aktualnih natječaja, na primjeru jednog od njih predstavljena je natječajna dokumentacija i svi njezini sastavni dijelovi. Poslije pojašnjenja vezanih za prikupljanja i ispunjavanja iste, pojašnjena je prijava projekata preko aplikacije za ruralni razvoj „Agronet“.

Posljednja tema pod nazivom „Zaključak i osvrt na sve teme 2. Modula“ održana je dana 21.07.2020. Navedena tema osmišljena je kao objedinjavanje i sažetak svih održanih tema te kao međusobna interakcija između svih predavača i sudionika 2. Modula on-line edukacija.

Materijale sa svih webinara možete pronaći niže u tekstu.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, putem e-mail adrese [email protected] .

Projekt „KaŽu5 EduKA II“ sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s naglaskom na novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

Prilozi:

Modul 2.1. Pozivi i natječaji na OPKK 2014.-2020.

Modul 2.2. Pozivi i natječaji na OPULJP 2014.-2020.

Modul 2.3. Pozivi i natječaji na Programu ruralnog razvoja

Modul 2.4. Zaključak i osvrt na sve teme

 

 

 

 

Skip to content