Na stranicama Narodnih novina objavljen je Zakon o izmjenama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 118/2018) koji stupa na snagu 01.01.2019.

Prema NN 118/2018 u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14. i 123/17.):

  • naslov iznad članka 20. koji glasi „Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske“ i članak 20. brišu se.
  • U članku 26. stavcima 1. i 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«. U stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministar«, a riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.
  • U članku 31. stavcima 1. i 3. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Novi Zakon o izmjenama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 118/2018) dostupan je na mrežnim stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2344.htm

Skip to content