Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice i u 2019. godini nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne, javne i gospodarske namjene na lokalnoj razini), vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj programa

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici programa

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

Prihvatljivi podnositelji zakona

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja, razvrstanih u skupine I, II, III i IV prema indeksu razvijenosti (sukladno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljiva područja provedbe

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Prihvatljivi objekti

Prihvatljivi su objekti javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju  standarda  komunalnih  i  socijalnih   usluga  u lokalnoj zajednici te jačanju konkurentnostii ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja. Prihvatljivi su objekti iz područja:
•unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture
•pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. ožujka 2019.g.

Više informacija na poveznici https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454

Za sva pitanja i nejasnoće kao i za pružanje stručne pomoći tokom prijave na ovaj Javni poziv, tim Razvojne agencije stoji na raspolaganju.

Skip to content