Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha (cilj) Poziva jest osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO) u Hrvatskoj još je uvijek među najnižima u EU. Također, postoje i izrazite i sustavne regionalne razlike u obuhvatu djece ranim i predškolskim programima, što produbljuje jaz među djecom obzirom na njihov socioekonomski položaj. Prostorna dostupnost vrtića osobito je problematična u ruralnim krajevima te manjim i slabije razvijenim JLS-ovima.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u (RPOO) u dobi od 3 tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%.

Stoga je ovo ulaganje prilika za omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 3. svibnja 2022. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.220.000.000,00 HRK osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 36.000.000,00 HRK. (Najniži iznos bit će objavljen u sustavu eNPOO, 3. svibnja 2022, kada je najranije moguće podnošenje projektnih prijedloga u eNPOO.)

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 1.440.000,00 HRK.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Objava otvorenog poziva na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (gov.hr)

Skip to content