Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) https://razvoj.gov.hr/vijesti/obavijest-o-rezultatima-administrativne-provjere-zahtjeva-pristiglih-na-javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini/4641 objavljeni su rezultati administrativne provjere i indikativna lista prihvatljivih zahtjeva pristiglih na predmetni javni poziv.

Na navedeni Poziv prijavljeno je 20 projekta kojima je nositelj ili partner s područja Karlovačke županije a njihovi zahtjevi za potporom ukupno iznose 44.876.687,00 HRK.

Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije prijavila je svoja dva projekta:

Projekt KaŽu5 EduKA II koji je usmjeren na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije, kroz projekt pruža se pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, javnopravna tijela se informiraju i umrežavaju u sferi ESI fondova te se upravlja sustavom strateškog planiranja, a sve u cilju poticanja regionalnog razvoja. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt Experience, discover and valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area – Excover kojim će se povećati broj turista u skladu sa kulturnim i prirodnim potencijalom područja te smanjiti turističku sezonalnost Italije i Hrvatske. Kroz projekt će se uspostaviti efikasniji turistički sustav, bolji i učinkovitiji marketing te razviti će se strategija koja omogućuje održivo korištenje resursa. Svrha projekta je identificirati inovativna rješenja za razvoj turizma malih gradova s dragocjenim lokalnim vrijednostima koja imaju mali broj turističkih posjeta te smanjiti jaz između postojećih resursa i broja turista i doprinijeti boljoj teritorijalnoj i sezonskoj raspodijeli turističke posjećenosti mjesta u Hrvatskoj i Italiji koja je koncentrirana uglavnom na nekoliko obalnih područja i svega nekoliko gradova. Projekt se provodi u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Prijavljeni su i projekti na kojima je Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružala stručnu pomoć u pripremi, a danas pruža i stručnu pomoć u provedbi:

Projektom STERAM – Strategic development of flood management će se smanjiti štete nastale od poplava te će se kroz pilot aktivnosti osmisliti preventivne mjere upravljanja kriznim situacijama s naglaskom na obranu od poplava. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar (NTPC) će se razviti poduzetnička infrastruktura, ojačati će se kapaciteti poduzetničke potporne institucije te će se razviti i pružati usluge stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzećima s područja Karlovačke županije. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom Mreža kom5entnosti u pod sektoru turizam i ugostiteljstvo planira se stvaranje prostornih i tehničkih uvjeta za rad RCK i partnerskih javnih ustanova. Svojom opremljenošću i stručnim kadrovima centar će biti nositeljem kvalitetnoga strukovnog obrazovanja povezanim sa svijetom rada. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prijavljen je i projekt Unapređenje infrastrukture poduzetničke zone Lug koji je uspješno završio. Projektom je povećan intenzitet aktivacije raspoložive površine zone, porastao je broj novih poduzeća koja aktivno posluju u zoni i povećala se opremljenosti i izgrađenosti fizičke infrastrukture – povećanje atraktivnosti površina Poduzetničke zone. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružala je stručnu pomoć u pripremi projekta.

Istaknuli bismo kako su tri projekta s područja Karlovačke županije podnijela zahtjeve za potporom u iznosu 10.000.000,00 HRK, radi se o projektima Centar za gospodarenjem otpadom Babina Gora, Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu te Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

Na rezervnoj listi nalazi se 5 projekata s područja Karlovačke županije.

Rezultati administrativne provjere prikazani su u preliminarnoj listi prihvatljivih zahtjeva pristiglih na predmetni javni poziv. https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//Dokumenti/Fond%20za%20sufinanciranje//Rezultati%20administrativne%20provjere%20s%20indikativnim%20alokacijama%20po%20projektu.pdf

Kako su u tijeku daljnje faze provjere prihvatljivosti dodjele državnih potpora, moguća su odstupanja od prikazanih iznosa.

 

Skip to content