Nikola Tesla Poduzetnički centar

Naziv projekta: Nikola Tesla Poduzetnički centar (KK.03.1.2.31.0001)

Program: Operativni program: „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Nositelj: Karlovačka županija

Partneri: Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana d.o.o., Gimnazija Karlovac

Trajanje: 01.03.2021. – 31.12.2023.

Status: u provedbi

Vrijednost projekta: 32.009.541,75 kn

EU sufinanciranje: 23.176.560,48 kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: Izrada Studije izvedivosti za projekt, izrada prijavnog obrasca i popratnih dokumenata za prijavu, prijava na natječaj i administrativna provedba projekta

LINK na web stranicu projekta: https://ntpc.kazup.hr/

Opis projekta: Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar izgradit će se i opremiti infrastruktura Poduzetničkog centra (objekt NTPC i parkiralište), uspostavit će se kvalitetna upravljačka struktura i ojačati kapaciteti iste.

Poduzetnicima (MSP-ovima) s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga (stručne i savjetodavne pomoći i usluga edukacije i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije) te će se otvoriti moderni co-working prostor. Navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Skip to content