U okviru novog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027., za IV. kvartal 2023. godine najavljena je mjera 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura važan su element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Pokrivenost s vodovodnom i kanalizacijskom mrežom, kvaliteta cesta nižeg ranga, pokrivenost s objektima za predškolski odgoj, kvaliteta pristupnih cesta do poljoprivrednih gospodarstava i sl. još uvijek zaostaje u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financirati unutar ove intervencije su:

 • dječji vrtići
 • nerazvrstane ceste
 • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • tržnice
 • javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje
 • centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede.

Provedba projekata planirana je u naseljima do 5.000 stanovnika (za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika)), a obuhvaća cijelo područje Republike Hrvatske (NUTS 1).

Prihvatljivi korisnici

 • jedinice lokalne samouprave
 • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
 • trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Više informacija dostupno je na: 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr).

Skip to content