Nacionalni javni pozivi i natječaji

AKTUALNI NATJEČAJI

NOVO!!

Ministarstvo kulture i medija

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu
Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 28. studenog do 29. prosinca 2023. godine do 17 sati.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

JAVNI POZIV za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi
Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Ministarstvo poljoprivrede

Javni poziv za provedbu mjera iz ,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini”
Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je od dana objave ovoga Javnog poziva do 20. studenog 2023. godine.

Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu
Prijave se podnose od 10. studenoga 2023. u l0 sati do 20. studenoga 2023. u l0 sati.

Ministarstvo turizma i sporta

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.
Otvoren je do 8. prosinca 2023.

Ministarstvo poljoprivrede

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine
Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOST l KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. vii (JP EU-4/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SU/FINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA (JP EU-5/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U SVRHU JAČANJA OTPORNOSTI URBANIH SREDINA (JP ZO – 9/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE (EnU-1/23)
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA (OTPADA OD HRANE) U BOLNICAMA I SPECIJALNIM BOLNICAMA (JP EU-1/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA (OTPADA OD HRANE) U DOMOVIMA ZA STARIJE I DOMOVIMA ZA DJECU (JP EU-2/2023)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu NPOO fondovieu dozvoljeno je od 1. lipnja 2023. godine u 9:00 sati, a najkasnije do 1. rujna 2023. godine u 15:00 sati.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVOĐENJA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM U OKVIRU KRUŽNOG GOSPODARSTVA (JP ZO-3/2023)
Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (JP ZO-2/2023)
Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
Podnositelji podnose projektni prijedlog od 5. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine (do 16:00 sati).

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA
Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta najranije od 6. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine.

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA“
Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) dozvoljena je najranije od 17. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 16. svibnja 2023. godine u 16:00 sati.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini
Rok za podnošenje prijava je trideset i dva (32) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 11. travnja 2023. godine.

Ministarstvo turizma i sporta

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI
Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2023. godine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.
Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje prijava: do 30. ožujka 2023. godine.

Ministarstvo kulture i medija

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra
Predaja projektnih prijedloga traje od 17. travnja do 31. prosinca 2023.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu
Prijave se podnose u razdoblju od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine do 17 sati.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

JAVNI POZIV
gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini
Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U SEKTORU VODNIH USLUGA (EnU-8/22)
Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati.
Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata (JP ZO 10/2022)
Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest, na svojoj mrežnoj stranici.

Zaklada “Hrvatska za djecu”

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata
Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba početno od 20. travnja 2022. godine 00:00:01 sati do zaključno 19. svibnja 2022. godine 23:59:59 sati.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (JP ZO 4/2022)
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (JP ZO 6/2022)
Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2022. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj mrežnoj stranici.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati.
Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 3. svibnja 2022. godine.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

„Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost previđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, točnije do 30.9.2022. godine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.
Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)
Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 07. travnja 2022. godine.

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini na području Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave:
Javni poziv ostaje otvoren do 8. travnja 2022. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja “PLASTIC FREE ZONE”
Otvoren od 23. ožujka 2022. do 31.12.2022.

Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)
Otvoren od 23. ožujka 2022. do 31.12.2022.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“
Otvoren od 18.02.2022.-15.04.2022.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Javni poziv u općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini
Rok za dostavu prijava na Javni poziv ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini
Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 3. veljače 2022. godine.

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi
Rok za prijavu je 8 dana od objave javnog poziva na web stranici Središnjeg državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 120 dana od dana objave Poziva.

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
Rok: 10. prosinca 2021.

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021. godine
Rok za prijavu: 9. studenog 2021.

Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
Poziv je otvoren od 15. listopada do 31. prosinca 2021.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
Poziv je otvoren do 5. studenog 2021.

Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
Rok za prijavu projekata: 20. listopada 2021.

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. – 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju
Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi NPOO je 60 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Podsjetnik na otvorene javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta
  Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske
  Poziv je otvoren do 30.09.2021.
 • Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava
 • Javni poziv (ZO-6/2021) – Program i SECAP
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu
Rok: 01.10.2021.

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna aktivnost i izborni program u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
Rok: 05.09.2021.

Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice
Rok: 20.08.2021.

Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv (JP Z0-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

 Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu
Poziv je otvoren do 10.09.2021.

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanom i elektroničkom obliku za 2021.
Poziv je otvoren do 31.08.2021.

Javni poziv za JLS-ove za projekte vezane uz plovila na unutarnjim vodama
Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od dana objave poziva.

Javni poziv za kupnju energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa, u svrhu provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih
Rok je neograničen, poziv je kontinuirano dostupan.

Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.
Poziv je otvoren do 21.06.2021.

Javni poziv za ZelEn 2021
Poziv je otvoren do 15.07.2021.

Javni poziv vezan uz upravljanje posebnim vrstama otpada
(Rok: 20.06.2021.)

Javni poziv osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MENSI)
Rok: 15.06.2021.

Program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta (JP ZO 3/2021)
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-4/2021)
Poziv je otvoren do 20.07.2021.

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu
Poziv je otvoren 60 dana od dana objave.

 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

JAVNI POZIV jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama.
Rok za podnošenje zahtjeva je trideset (30) dana od dana objave Javnog poziva.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

19. 3. 2021. – Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.
(Rok: otvoren do 18. svibnja 2021.). 

 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
(Rok: 26.3.2021.)

 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini
(Rok: 29. ožujka 2021.)

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini
(Rok: 31. ožujka 2021.)

Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.
(Rok: 2. travnja 2021.)

 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
(Rok: do 16 travnja 2021.)

 MINISTARSTVO KULTURE

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini
(Rok: 8. studenog 2021.)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)
Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.

Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture
Rok za prijave: 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava

 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE

UNIJE

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
(Rok: 31. svibnja 2021.)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021.
(Rok: do 20. srpnja 2021.)

European City Facility inicijativa pozvala je gradove i općine koji imaju plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama da, najkasnije do 31. svibnja, apliciraju i ostvare novčanu pomoć

 

Skip to content