Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni

Naziv projekta: Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj: ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Partneri: nema

Trajanje: 28.1.2021. do dana završetka svih predmetnih aktivnosti a najkasnije 24 mjeseca od donošenja Odluke o financiranju

Status: u provedbi

Vrijednost projekta: 1.849.597,81 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.480.000,00 HRK

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: izrada projekte prijave, administrativna provedba projekta

Opis projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (dvokomornog), za prikupljanje papira i kartona u jednoj komori, te otpadne plastike u drugoj komori, koja će biti popraćena provođenjem izobrazno-edukativnih aktivnosti kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, obradi, recikliranju i ponovnoj uporabi odvojeno skupljenog otpada, doprinosi u prvom redu poštivanju reda prvenstva (hijerarhiji) gospodarenja otpadom iz članka 7. ZOGO-a, jer se radi o aktivnostima koje su prihvatljive za okoliš i koje doprinose njegovom očuvanju. Pri provedbi projekta osobito će se voditi računa o usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivom razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Planirane aktivnosti doprinijet će unaprjeđenju i proširenju sustava odvojenog prikupljanja otpada koji će uspostaviti Čistoća Karlovac d.o.o. na području jedinice lokalne samouprave, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog biorazgradivog otpada (papira i kartona) od miješanog komunalnog otpada, povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenju količine otpada na odlagalištu, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada (papira i kartona), a time i CO2, te očuvanju prirodnih resursa. Isto tako, nabavom dvokomornog komunalnog vozila smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu, a istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.

Skip to content