Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada – AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj

Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada – AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj

Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Nositelj: AZELIJA EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Partneri: nema

Trajanje: 21.7.2020.-21.9.2021.

Status: završen

Vrijednost projekta: 603.510,00 kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: izrada projektne prijave te administrativna provedba projekta

Opis projekta: Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ bio je usmjeren  na nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na području grada Ozlja te općina Žakanje, Ribnik i Kamanje.

Cilj projekta bilo je povećanje udjela odvojeno prikupljenog papira, plastike i stakla u ukupnom komunalnom otpadu. Prikupljenim količinama otpada smanjuje se udio odlaganja otpada na odlagalištu s čime je otpad pripremljen za obradu i recikliranje kao sekundarna sirovina za industriju te izradu novih materijala i proizvoda. Kroz radionice u sklopu projekta omogućeno je kvalitetnije informiranje i edukacija građana o njihovoj ulozi u sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kućnom kompostiranju.

Skip to content