Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha (cilj) Poziva jest osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO) u Hrvatskoj još je uvijek među najnižima u EU. Također, postoje i izrazite sustavne regionalne razlike u obuhvatu djece ranim i predškolskim programima, što produbljuje jaz među djecom obzirom na njihov socioekonomski položaj. Prostorna dostupnost vrtića osobito je problematična u ruralnim krajevima te manjim i slabije razvijenim JLS-ovima.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u (RPOO) u dobi od 3 tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%.

Stoga je ovo ulaganje prilika za omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 8. kolovoza 2023. godine do 23.59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 9. lipnja 2023. godine od 9.00 sati.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • najniži iznos 95.561,00 EUR
  • najviši iznos 4.778.021,00 EUR.

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 191.121,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja, putem eNPOO sustava (https://fondovieu.gov.hr).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv” – oznaka “NPOO.C3.1.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Skip to content