Potpore iz Javnog poziva za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu namijenjene su za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, a s ciljem informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća, domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Prihvatljive aktivnosti/skupovi za prijavu na Javni poziv i dodjelu potpore su:

  1. a) međunarodni znanstveni skupovi
  2. b) konferencije i simpoziji
  3. c) gospodarske ili lokalno-tradicijske manifestacije.

Prihvatljivi korisnici potpore su organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

  1. l. ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta (za aktivnosti iz točke a)
  2. 2. ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge ), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke b)
  3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82304, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke c).

Prijave se podnose od 10. studenoga 2023. u l0 sati do 20. studenoga 2023. u l0 sati.

Sredstva za dodjelu potpore po Javnom pozivu, u iznosu od l99.084,00 eura, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023.

Financijska potpora se dodjeljuje kao bespovratna sredstva za pokriće prihvatljivih troškova organizacije skupova, koji se održavaju u razdoblju od l. siječnja do 3l. prosinca 2023. godine.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu po jednom skupu, najviše do:

  1. 000,00 eura za međunarodni znanstveni skup,
  2. 000,00 eura za konferenciju ili simpozij,
  3. 000,00 eura za gospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju.

Intenzitet potpore iznosi do l00% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za dva skupa godišnje, u ukupnom iznosu najviše do 25.000,00 eura.

Prijava se podnosi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Služba za programsku promociju

„Prijava na Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu”.

 

Na omotnici treba biti naznačen naziv i adresa podnositelja prijave te vidljivi datum i vrijeme slanja (sat, minuta, sekunda).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede – Javni pozivi i natječaji (gov.hr).

Skip to content