Predmet Poziva je transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

 

Svrha, odnosno cilj, Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

 

Kulturne i kreativne industrije svojim potencijalom za ostvarivanjem prihoda te stvaranjem novih radnih mjesta značajno doprinose općem društvenom i gospodarskom razvoju RH. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 vrlo je nepovoljno utjecala na taj sektor no istodobno je ukazala na nužnost ubrzanja digitalne transformacije svih etapa vrijednosnog lanca kulturnih i kreativnih industrija kao preduvjeta njihovom uspješnijem sudjelovanju na jedinstvenom digitalnom tržištu. To podrazumijeva i prilagodbu poslovanja novom zakonodavnom okviru RH koji je usklađen s europskim direktivama, prije svega Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakonu o elektroničkim medijima koji osiguravaju pravedniju i lakšu monetizaciju te zaštitu autorskog djela na digitalnom tržištu.

 

Prihvatljivost prijavitelja

            Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

 

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

  • trgovačka društva
  • obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi.

 

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.5.2024. u 16:00.

 

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00.

 

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

 

Raspoloživa sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR, osiguran je u državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava grupa A 21.000.000,00 EUR
grupa B 12.180.702,10 EUR

Tablica 1. Financijska alokacija

 

 

Grupa A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

 

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

 

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1 UFEU, odnosno potporom male vrijednosti (de minimis potporom) sukladno de minimis Uredbi.

 

Natječajna dokumentacija za Grupu A Poziva dostupna je na sljedećem linku: Detalji poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, Grupa A” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

 

Natječajna dokumentacija za Grupu B Poziva dostupna je na sljedećem linku: Detalji poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, Grupa B” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Skip to content