Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.(NN 3/17, 1/22) na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada) i kriterijima odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.
U okviru  ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 – Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.

Sukladno čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (JLS) i izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S)odnosno Grada Zagreba dužno je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. U skladu s navedenim člankom ZGO-a prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS (tj. odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište), prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. definira JLS-ove kao nositelje Mjere 4.2 Sanacija odlagališta neopasnog otpada u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. travnja 2024. u 14:00h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. godine u 9:00h.

 

Raspoloživa sredstva:

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 000.000,00 HRK.
  • Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Skip to content