Dana 3. i 4. svibnja Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za zdravstvo i branitelje Karlovačke županije održala je sastanke sa predstavnicima zdravstvenih institucija i institucija socijalne skrbi Karlovačke županije na temu Mapiranja potreba u zdravstvu u Karlovačkoj županiji. Sastanku se online pridružio i doc.dr.sc. Aleksandar Džakula, autor metodologije kako bi predstavio pristup i metodologiju mapiranja te gđa Dorja Vočanec, dr.med., koja je dio tima za mapiranje i specifično se bavi temama integracije skrbi.

Mapiranje u zdravstvu

Strateški pristup sljedećem višegodišnjem financijskom okviru Europske Unije 2021. – 2027. godine uključuje pet ciljeva javnih politika. Na investicije u zdravstvo kao djelatnost primarno se odnosi cilj 4: Europa s istaknutijom socijalnom komponentom.

Za potrebe nove financijske perspektive 2021.2027. razvijen je novi pristup – mapiranje, prema kojem je razvijena metodologija, a uključuje pomak s opisa stanja (bez analize uzroka problema i mogućih intervencija) na mapiranje i analizu procesa.

S obzirom na to da mapiranje uključuje seriju stručnih pitanja, formiran je županijski tim tj. skupina od 15-ak stručnjaka koji dobro poznaju zdravstvene i socijalne probleme kao i intervencije koje se u tom području poduzimaju. Mapiranje koordinira Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i UO za zdravstvo i branitelje Karlovačke županije.

Mapiranje u zdravstvu

Na sastanku je istaknuto da je potrebna koordinacija i horizontalno povezivanje zdravstvenih (npr. opće bolnice, domovi zdravlja) te zdravstvenih i socijalnih ustanova (npr. domovi za starije i nemoćne osobe, udomiteljstva, centri za pružanje usluga u zajednici) kako bi se ostvarilo racionalno korištenje resursa i cjelovitog menadžmenta skrbi za pacijente.

Mapiranje, u skladu sa uključenim perspektivama, sadrži četiri ključna koraka:

 1. Mapiranje subregija unutar županije;
 2. Mapiranje ciljanih populacija i njihovih specifičnih potreba;
 3. Mapiranje kritičnih procesa u skrbi za pojedine zdravstvene i socijalne probleme;
 4. Mapiranje aktivnosti i projekata koji značajno utječu na prepoznate probleme (pozitivno ili negativno).

Rezultati mapiranja prikazuju se prema preporučenoj strukturi:

 • Zdravstveni problemi koji posebno opterećuju populaciju;
 • Sub-regionalne razlike i specifične potrebe u subregijama (unutar dijelova županija);
 • Populacije koje imaju posebno izražene ili specifične probleme i potrebe;
 • Skupine ili pojedinci koji imaju težu dostupnost skrbi ili su isključeni iz nekih procesa pružanja zdravstvene zaštite;
 • Postojeća kritična mjesta u skrbi ili intervencijama prema određenim problemima;
 • Intervencije, projekti i investicije koje se provode ili su u procesu pred-realizacije, a koje imaju sinergijski učinka s prijedlozima za period 2021-27;
 • Ostali mogući pozitivni učinci prijedloga za period 2021-27.

Podršku u provedbi mapiranja prema potrebi i zahtjevu pruža PUB HUB tim Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je kao suradna projektna skupina Ministarstva zdravstva uključen u provedbu mapiranja.

Predviđeno vrijeme za provedbu mapiranja na razini županije je do 15. svibnja 2021.

Skip to content