U cilju poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport donijela je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) sa svrhom promicanja športa jer su kao takve od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Poticanjem razvoja športske infrastrukture smatraju se aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina sa svrhom podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje troškova izvođenja građevinskih radova na športskim građevinama uključujući opremanje koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE (SUFINANCIRANJA SDUŠ-a)

Najviši iznos sufinanciranja SDUŠ-a po Korisniku, može iznositi 700.000,00 kuna s PDV-om, s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat te opremanja športske građevine.

Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – Sukladno odredbama Zakona o sportu, sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su između ostalog u vlasništvu JLP(R)S i Grada Zagreba te se trajno koriste u izvođenju javnih potreba u sportu.

Prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju športske infrastrukture, a koji imaju:

suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja,
suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležne za upravne poslove graditeljstava,
ispunjavaju ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva,
ništa od gore navedenog ukoliko projektna prijava to ne zahtjeva. Prihvatljive aktivnosti su:
izvođenje građevinskih zahvata planiranih/postojećih športskih građevina temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
opremanje športskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.
Projektna dokumentacija treba biti izrađena prema važećim propisima, mora sadržavati troškovnik i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak (opis projekta) s navedenim zahtjevima JLP(R)S odobren (ovjeren i potpisan) od strane odgovorne osobe JLP(R)S.

Predmet javnog poziva je dodjela financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje športskih građevina kao i građevinskog zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje istih, a koje su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od siječnja 2019. do prosinca 2019. godine.

Podnositelj može podnijeti najviše tri zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva- 20.02.2019.

Postupak odabira projekata: pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

1. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu (na propisanom Obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport koji se sastoji od Obrasca opisa športske građevine i prijavnog zahvata i Obrasca financijske strukture projekta sa specifikacijom po vrstama radova iz troškovnika)

2. opis projekta/planiranog zahvata (dostaviti u *.pdf formatu – cilj koji se želi postići projektom, navesti i opisati sve aktivnosti i radove, površinu zahvata, način provedbe, vremenik trajanja izvođenja radova, ciljanu skupinu športaša i/ili rekreativaca kojoj će biti/kojoj je namijenjena predmetna športska građevina/teren/borilište/otvoreni prostor, broj postojećih klubova i korisnika te broj nakon izvršenja projekta koji se predlaže u području nadležnosti prijavitelja)

3. glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji ako je relevantno za projektnu prijavu

4. ugovorni ili ponudbeni troškovnik

5. dokazi o sufinanciranju iz drugih izvora koji mogu biti: izjave o sufinanciranju vlastitim sredstvima, preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju i sl.

6. Obrazac Izjave prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju uvjeta za javljanje na Javni poziv i Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

7. popunjen i potpisan Obrazac privole za obradu podataka u posebne svrhe odgovorne osobe prijavitelja navedenog u Obrascu za prijavu

Propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnici) na adresu:

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Savska cesta 28/1 10 000 Zagreb

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini ZA JAVNI POZIV – NE OTVARAJ

Propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na e-adresu sportgradevine@sdus.hr.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport (http://www.sdus.hr).

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 13. veljače 2019. godine, slanjem upita na sljedeću e-adresu: sport-gradevine@sdus.hr.

više informacija možete pronaći na https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/natjecaj-za-izgradnju-i-obnovu-infrastrukture-123/123

Skip to content