Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline, minimalno starim 15 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona C02 eq. u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova. Rashladni sustavi trebaju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost.

Radne tvari u jednostrukim (engl. single split), višestrukim (engl. mulit split) razdvojenim klimatizacijskim sustavima te klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari (engl. variable refrigerant flow/variable refrigerant volume VRFNRV sustavi) nisu predmet ovog Javnog poziva.

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Očekivani učinci provedbe Javnog poziva su smanjenje stakleničkih plinova u sustavima (engl. refrigerant banks) od cca. 5.000 tona C02eq.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike da su sredstva Fonda iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu. 

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH (JP ZO 4/2022) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content