Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) raspisuje javni poziv za dodjelu usluge pružanja tehničke pomoći za pripremu i realizaciju izgradnje integriranih sunčanih elektrana u sklopu provedbe europskog projekta PVMax za krajnje korisnike – pravne osobe (vlasnike građevina na kojima se planira izgradnja integriranih sunčanih elektrana) iz javnog i privatnog sektora.

Javni poziv dostupan je na poveznici: https://regea.org/wp-content/uploads/2021/09/PVMax_Javni_poziv.pdf

Tehnička pomoć opisana Javnim pozivom sufinancirana je u iznosu od 100%, od čega se 90% troškova sufinancira kroz ELENA program u sklopu HORIZON 2020, temeljem ugovora sa Europskom investicijskom bankom, a 10% troškova sufinancira sama REGEA, temeljem vlastitih sredstava. REGEA nudi besplatnu tehničku pomoć u realizaciji projektne ideje prema ovom javnom pozivu.

Projektom PVMax predviđeno je isključivo pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata, a ne i sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana.

Tehnička pomoć osigurana Javnim pozivom podrazumijeva pružanje usluge obavljanja pripremnih aktivnosti za pravne osobe, što uključuje tehničko, financijsko i pravno savjetovanje ili dio tih uskuga, ovisno o potrebama. U sklopu Javnog poziva definirane su vrijednosti troškova tehničke pomoći, ovisno o snazi integrirane sunčane elektrane.

Prijave na Javni poziv  zaprimat će se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava iz projekta PVMax.

Obveza Primatelja tehničke pomoći jest realizacija projekta izgradnje sunčane elektrane najkasnije do 30. lipnja 2024. godine. U slučaju ne realizacije, REGEA ima pravo naplate utrošene tehničke pomoći.

Više informacija može se dobiti putem info telefona: 01/3098 315 ili na e-mail: [email protected]

Link na natječajnu dokumentaciju: https://regea.org/dokumentacija/

Skip to content