INTERNI KOLEGIJ JAVNE USTANOVE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE – PREZENTACIJE – „Strateško planiranje-logički okvir“ i „Razvoj pametnih gradova i pametnih otoka kao jednih od ključnih područja intervencija u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine“.

U Dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (JURRAKŽ), u petak 07.12.2018.g. u 7.30 sati, održan je interni kolegij na kojem su zaposlenice JURRAKŽ, Ksenija Silaj i Ivana Šulentić održale prezentacije na temu „Strateško planiranje-logički okvir“ i „Razvoj pametnih gradova i pametnih otoka kao jednih od ključnih područja intervencija u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine“. Obje zaposlenice prethodno su prisustvovale radionicama u organizaciji MRRFEU.
Ksenija Silaj, dipl.pol., koja je održala prezentaciju na temu „ Strateško planiranje-logički okvir“ dala je uvod u strateško planiranje, zakonodavni okvir strateškog planiranja te upoznala prisutne sa aktivnostima i fazama strateškog planiranja. Također je bilo riječi o upravljanju projektnim ciklusom tzv. PCM (Project Cycle Management) i njegovoj važnosti. Na prezentaciji su predstavljene faze pripreme projekta i njihova važnost u strateškom planiranju. Na samom kraju prezentacije dan je uvid u ulogu strateškog planiranja u učinkovitom korištenju EU fondova i ostalim izvorima financiranja te su najavljene promjene za razdoblje iza 2020. godine u vidu smanjenja broja strateških ciljeva, naglasku na integriranim ulaganjima i smanjenju broja revizija u cilju smanjenja birokracije. U budućnosti veći naglasak će biti na strategiji pametnih specijalizacija (digitalizacija) a strategije do sada usvojene na svim razinama nakon 2020. godine više neće vrijediti.
Ivana Šulentić dipl.oec., održala je prezentaciju na temu „Razvoj pametnih gradova i pametnih otoka kao jednih od ključnih područja intervencija u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine“. U prezentaciji se osvrnula na Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine, u sklopu koje su „Pametni gradovi i otoci“ navedeni kao jedan od strateških ciljeva. U prezentaciji su navedeni ključni razvojni izazovi te razvojni potencijali s kojima se susreću pametni gradovi i otoci. Ono što je posebno istaknuto prezentacijom je uloga Europskog savjetodavnog centra za ulaganje te inicijativa MRRFEU, EIB u suradnji s ESCU, o istraživanjima o potrebama kako bi se uspostavila investicijska platforma za financiranje projekata. Investicijske platforme izdvojene su kao potencijalno vrlo interesantan instrument financiranja koji omogućava korištenje kako javnih tako i privatnih sredstava po prihvatljivim uvjetima financiranja. One bi kao takve u budućnosti služile kao vrlo koristan način grupiranja projekata koji bi u suprotnom bili premali za samostalno financiranje te također predstavljale način financiranja projekata koji bi po uobičajenim tržišnim uvjetima bili previše rizični za financiranje po povoljnim uvjetima. Na prezentaciji su sudionici upoznati i sa postupkom prijave projekata pametnih gradova i otoka te načinima informiranja o istima.
Na sastanku je prisustvovalo 10 članova JURRAKŽ. Sastanak je zaključio Ravnatelj JURRAKŽ, dr.sc. Vilko Klasan, obraćanjem o ciljevima i viziji JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije u budućnosti, s naglaskom na rad na novim projektima te radu u smjeru pronalaženja i provedbi istih, s čime se složio i zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj, dipl. ing.

Skip to content