+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Razvojna agencija Karlovačke županije

Razvojna agencija KARLA svoje usluge pruža Karlovačkoj županiji, svim općinama i gradovima u županiji, udrugama, nevladinim organizacijama, javnim ustanovama te sektoru malog gospodarstva.

Sastav Karle

Trenutno zapošljavamo 10 djelatnika/ica pretežno visoke i više stručne spreme, raspoređeno na poslove iz djelokruga rada: priprema i provedba projekata za različite fondove, strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata, edukacija , vođenje baze projekata, marketinške aktivnosti te administrativni poslovi.

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem odredbi Zakonao pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.) (u daljnjem tekstu:Zakon), koji je u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:
  • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabiinformacija javnog sektora
  • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava napristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putemotvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (članak 3. Zakona). Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti,potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao iobvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom
Informacija predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona).
Ponovna uporaba informacija, u skladu sčlankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakonaznači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjenainformacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu
Najčešće tražene informacije od Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. odnose se na razvojne projekte s područja Karlovačke županije i strateške dokumente.Informacije kojima raspolaže.
Razvojna agencija Karlovačkež upanije KARLA d.o.o., a koje su dojavnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:
na internetskim stranicama (www.ra-kazup.hr.putem e-biltena Karlin vjesnik održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog pripćavanja,neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristupinformacijama, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadržetražene informacije,dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenatakoji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
Pravo na pristup informacijama ZAHTJEV
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Razvojnoj agenciji Karlovačke županije KARLA – d.o.o. službenici za informiranje pisanim putem na adresu:
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.
adresa: Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac
fax:  +385 47 60 94 99
tel:   +385 47 60 94 93
Službenica za informiranje Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.:
Andreja Jurković Vogrinc, voditeljica strategija i informiranja.

Haulikova 14, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska

 

+385 47 61 28 000

 

OIB: 40734431581

 

Poslovni računi

Poslovni računi

Karlovačka banka d.d.   2400008-1190257936

Privredna banka d.d.   2340009-1110460539

Poslovni računi

IBAN Karlovačka banka d.d.   HR8224000081190257936

IBAN Privredna banka d.d.   HR3023400091110460539

Poslovni računi

EuropaAid ID:   HR-2009-ETT-1210086891

SWIFT Karlovačka banka:  KALCHR2X

Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i RA KARLA-i. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

Sukob interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) RA KARLA kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi RA KARLA d.o.o. ne smije sklapati  ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Kordun d.d., Slunj, Školska 27, 47240 Slunj

2. Obrt 3M, Trg dr. F.Tuđmana 16, 47240 Slunj.

3. ACM Projektni biro d.o.o., Haulikova 20b, 47000 Karlovac

Obavijest o nadmetanju

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava usluge osposobljavanja djetnika Razvojne agencije (Projekt KaŽU5 EduKA- OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, KK 10.1.3.016)

Datum objave: 12.10.2017.

Broj objave: 2017/S 0F2-0021086