+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije svoje usluge pruža Karlovačkoj županiji, svim općinama i gradovima te javno pravnim tijelima u Karlovačkoj županiji. 

Trenutno je zaposleno 11 djelatnika/ica pretežno visoke i više stručne spreme raspoređeno na poslove iz djelokruga rada: priprema i provedba projekata za različite fondove, strateško planiranje i regionalni razvoj, programiranje strateških dokumenata, edukacija, vođenje baze projekata, marketinške aktivnosti te administrativni poslovi. Na projektima koji su u provedbi zaposleno je tri djelatnika.

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.) (u daljnjem tekstu: Zakon), koji je u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: 

– Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 

– Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (članak 3. Zakona). 

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 

Informacija predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona). 

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, službenici za informiranje: 

• pisanim putem na adresu: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Jurja Haulika 14 

47 000 KARLOVAC 

• putem elektroničke pošte: ksilaj@ra-kazup.hr 

• telefaksom na broj: 047/609 499 

• telefonom na broj: 047/612 800 

Pravo na pristup informacijama ZAHTJEV

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na Javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije službenici za informiranje pisanim putem na adresu:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

adresa: Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac

email: ksilaj@ra-kazup.hr

fax:  +385 47 609 499

tel:   +385 47 612 800

Službenica za informiranje Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije: Ksenija Silaj, dipl.pol.

Haulikova 14, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska

+385 47 61 28 000

OIB: 51670715831

Matični broj: 04925572

POSLOVNI RAČUN

Karlovačka banka d.d.

HR13 2400 0081 11040732 3

SWIFT: KALCHR2X

Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

Sukob interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ne smije sklapati  ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Kordun d.d., Slunj, Školska 27, 47240 Slunj

2. Obrt 3M, Trg dr. F.Tuđmana 16, 47240 Slunj.

3. ACM Projektni biro d.o.o., Haulikova 20b, 47000 Karlovac

Obavijest o nadmetanju

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava usluge osposobljavanja djetnika Razvojne agencije (Projekt KaŽU5 EduKA- OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, KK 10.1.3.016)

Datum objave: 12.10.2017.

Broj objave: 2017/S 0F2-0021086

STATUT
IZMJENE STATUTA