U sklopu otvorenog strateškog poziva programa Interreg Italija-Hrvatska, nakon Venecije, drugi Info dan za strateški poziv održan je 17. listopada  2019. u Splitu. Ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na info danu su bile Eva Maria Sobotik – Pavan i Ana Barković.

Predstavljene su potrebe programskoga područja i postupak identifikacije strateških tema kao i očekivanja Programa od strateških projekata. Detaljno su predstavljeni koncepti i zahtjevi strateških tema, struktura poziva, pravila prihvatljivosti i postupak prijave. Poseban naglasak je stavljan na tehničke indikacije e-aplikacije u SIU sustavu a prisutni su upoznati i sa glavnim značajkama aspekta upravljanja, financija i komunikacije kod pripreme prijedloga strateškog projekta.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije od srpnja 2019. zajedno sa nositeljem priprema prijavu projekta pod nazivom STREAM, gdje će Karlovačka županija biti partner. Cilj projekta je strateški razvoj sustava obrane od poplava i smanjivanje šteta nastalih od poplave i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta .

Skip to content