Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22) i Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište, ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. Na lokaciji je moguće postaviti više punionica.

Tehničke karakteristike punionice sadržane su u Tehničkim uvjetima.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

 

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21), kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
 • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
  • do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici:

 • preporučenom poštom s povratnicom
 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom Poziv EnU-1/23 – prijava, dostavlja se
 • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javnog poziva za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content