Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine” broj 3/17,) i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine” broj 1 /22), čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Važnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom ima edukacija šire javnosti pri čemu treba voditi računa da se, na primjeren način i putem pravilno odabranih komunikacijskih kanala, pristupa raznim dobnim skupinama kako bi se postigao kvalitetniji učinak u edukaciji stanovnika šireg područja. U projektima edukacije stanovništva naglasak treba biti na mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te oporabi.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2022. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj mrežnoj stranici.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

  1. MODEL A prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
  • Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21).
  1. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.
  • Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (ZO 6/2022) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content