Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Ovim Javnim pozivom doprinosi se provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište, te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Prihvatljivi prijavitelji su domovi za starije osobe i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,00 EUR.

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se domovima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

  1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)

  1. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20)), odnosno na području odredenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine“ broj 118/18)) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“ broj 24/19)

  1. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

  • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta

80, 10 000 Zagreb

  • s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje nabave uredaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu“ (JP EU – 2/2023)
  • s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu (JP EU-2/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content